Do autorów

ZASADY WSPÓŁPRACY

 I. Informacje ogólne:

1. Redakcja czasopisma AVANT przyjmuje prace z zakresu wskazanego w zakładce Profil. Mile widziane są prace zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej. Manuskrypty przyjmowane są wyłącznie w poprawnych językowo wersjach. Zaangażowany przez redakcję native speaker nie poprawia, a jedynie sprawdza jakość językową tekstów anglojęzycznych.

2. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:   b i u r o @ a v a n t . e d u . p l

Redakcja potwierdza ich otrzymanie oraz zdatność do recenzji. Proces recenzowania pracy trwa do trzech miesięcy (dotyczy tekstów zamawianych). Uzyskane pisemne recenzje przekazywane są autorowi.

II. Opłaty za publikację:
W czasopiśmie AVANT nie ma żadnych opłat za publikację artykułu.

III. Wymagania dotyczące autorstwa prac:

Nadsyłane prace powinny być oryginalne, nigdzie dotąd niepublikowane, a także nie mogą być równocześnie przekazane do oceny i publikacji w innych czasopismach. Bezwzględnie należy dostarczyć prawdziwe i pełne informacje co do ich autorstwa i współautorstwa. Przekazując tekst do oceny i publikacji, autorzy deklarują brak konfliktu interesów w odniesieniu do nich. W przypadku odwołania się autorów do badań własnych redakcja zwróci się z prośbą o oświadczenie informujące o źródłach finansowania tych badań. Etyka publikacji i zapora ghostwriting.

IV. Procedura recenzowania:

1. Nadesłany tekst zostaje przekazany do oceny co najmniej dwóm niezależnym recenzentom. Przedstawiciel redakcji tworzy kopie tekstu, pozbawione danych personalnych autora, i przekazuje je recenzentom do dwustronnie anonimowej recenzji (double-blind peer-review) zgodnej z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Recenzenci oceniają prace mieszczące się w ich kompetencjach naukowych. Wybierani są spoza redakcji, Rady Naukowej, wydawnictwa oraz miejsca afiliacji autora/ów. Recenzenci pisemnie potwierdzają brak konfliktu interesów. Praca obcojęzyczna przekazywana jest co najmniej jednemu zagranicznemu recenzentowi afiliowanemu w kraju innym niż autor tej pracy.

3. Recenzje mają formę pisemną i bazują na formularzu recenzyjnym czasopisma AVANT. Poza szczegółową oceną zawierają jednoznaczny wniosek dopuszczający tekst do publikacji ? wraz z ewentualnymi sugestiami poprawek ? lub odrzucający go.

V. Pozostałe informacje dotyczące współpracy:

1. Jeśli autor pragnie wykorzystać w swojej publikacji materiały będące cudzą własnością (takie jak fotografie czy grafiki), powinien uzyskać na to zgodę od właścicieli tych praw.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian korektorskich. Ostateczna, przygotowana do wydania wersja tekstu przesyłana jest autorowi.

3. Autorzy tekstów ostatecznie zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o odesłanie wersji poprawionych wraz z oświadczeniem licencyjnym. Prawa do tekstów pozostają przy autorach. Domyślną licencją dla publikacji w czasopiśmie AVANT jest CC BY-NC-ND 3.0 – poza wyjątkami, o których zdecydowano inaczej.

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

I. Uwagi ogólne:

AVANT publikuje następujące rodzaje recenzowanych tekstów:
* Recenzje książek (od 1 500 do 5 000 słów; zob. także informacje dla recenzentów książek).
* Mini-przeglądy (od 3 500 do 5 000 słów; minimalnie 20 pozycji bibliograficznych).
* Analizy i przeglądy pełnej długości (od 6 000 do 14 000 słów; dla przeglądów: minimalnie 50 pozycji bibliograficznych).
* Opinie, komentarze i dyskusje (od 1 500 do 7 000 słów).
* Inne zgodne z profilem czasopisma.
(Sugerowana długość tekstów nie obejmuje bibliografii).

Nadesłany tekst powinien zawierać następujące elementy:
a) tytuł;
b) imię i nazwisko autora(ów) wraz z afiliacją i adresem e-mailowym;
c) wykaz słów kluczowych;
d) abstrakt w języku polskim (do 300 słów);
e) abstrakt i tytuł w języku angielskim;
f) tekst napisany zgodnie z instrukcjami dla autorów publikujących w czasopiśmie Avant;
g) alfabetycznie uporządkowaną bibliografię.

Materiały należy nadsyłać najlepiej w pliku o formacie .doc, .docx lub .odt.

II. Zasady przywoływania publikacji w tekście:

W tekstach przygotowywanych dla czasopisma AVANT stosowane są przypisy śródtekstowe, które odwołują się do publikacji. Wskazują one zwykle autora/ów, rok wydania pracy i w razie konieczności stronę/y. Nazwisko autora jest pomijane, jeśli pojawia się ono jednoznacznie w zdaniu, w którym umieszczony jest przypis. Informacje te podawane są w skrótowy sposób w nawiasie, według następującej zasady: (nazwisko/a rok: strona/y)

Przykłady zapisu:

a)      Wskazują na to niektóre ostatnie prace (Grzegorzewski 2011; Kowalski 2010).

b)      Przekonują nas o tym badania (Kowalski 1997: 48?52), a także?

c)      Jak stwierdza Kowalski (2001) ?

Przykłady zapisu dla więcej niż dwóch autorów:

a)      Badania Nowaka i współpracowników (2003) wskazują, iż?

b)      Badania te (Nowak i in. 2003) ?

Bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy podać wskazane wyżej dane (nie stosuje się wyrażeń typu: ?ibidem?, ?tamże?). W przypadku więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (np. 2001a); zasada ta obowiązuje także w przypadku większej liczby autorów danej pracy.

Przypisy dolne należy stosować w wyjątkowych, merytorycznie uzasadnionych sytuacjach (ich celem ma być podanie takiej informacji, która jest ważna dla tekstu, ale jej umieszczenie w tekście zaburzałoby jego płynność i czytelność; dlatego nie stosujemy przypisów dolnych w celu podania bibliografii).

Przywoływanie jednocześnie kilku prac:

Należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska pierwszego autora. Przywołania kolejnych prac powinny zostać oddzielone średnikiem i umieszczone w nawiasie.  Lata wydania prac tego samego autora/ów należy oddzielić przecinkiem.

Przykłady zapisu:

a)      (Kowalski 2001: 80?81; Nowak i Kowalski 1999: 77)

b)      (Kowalski 1997, 1999, 2004a, 2004b; Nowak i Pers 1999)

c)      (Kowalski i in. 2003: 210; Nowak i Kowalski 1999)

Przywoływanie pracy za innym autorem:

W uzasadnionych przypadkach stosujemy: ?za:?, ?por.?, ?zob.?, ?np.? itd.

Przykłady zapisu:

a)      Jak wykazał Nowakowski (1990; za: Zieniecka 2007) ?

b)      Badania sugerują, iż? (Nowakowski 1990; za: Zieniecka 2007).

c)       (por. Chalmers 1998);

d)      (zob. Nowakowski 2003b).

Przytaczanie fragmentu pracy bądź odwołanie się do niego:

Należy zawsze podać autora/ów, rok opublikowania pracy i numer strony.

Przykłady zapisu:

a)      (Kowalski 2001: 10);

b)      (Nowak i Kowalski 1999: 10-12);

c)      (Kowalski i in. 2003: 13).

Gdy przytaczany fragment ma ponad 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie, pisząc kursywą.  Gdy przytaczany fragment jest krótszy niż 40 słów, należy umieścić go w linii właściwego tekstu, ujmując ten fragment w cudzysłów.

 

III. Tworzenie bibliografii:

Wykaz bibliograficzny tworzymy na końcu dokumentu. W spisie umieszczamy jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście; nie należy umieszczać w literaturze cytowanej prac, które przywoływano za innym autorem.

Nie należy tworzyć numeracji wymienianych prac. Prace zapisujemy alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora.  Prace tego samego autora należy podać w kolejności chronologicznej prac, rozpoczynając od pracy najnowszej, a na najstarszej kończąc. Jeżeli autorów jest więcej niż pięciu, stosujemy skrót ?i in.? (tzn. i inni) zaraz po pierwszym autorze. Natomiast w przypadku prac w druku zamiast daty (roku wydania) wpisujemy w nawiasach okrągłych informację: w druku. Przykłady:

Opis książki:

Nazwisko, I(nicjał imienia). rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykłady zapisu:

a)      Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. 2001. Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa:  Wydawnictwo XYZ.

b)      Fryzjerski, S. 2009. Historia piłki nożnej. Wrocław: Wydawnictwo XYD.

c)      Changeux, P. i Ricoeur, P. 2000. What Makes us Think? Przeł. M. B. DeBevoise. Princeton: Princeton University Press.

d)      Bullowa, M., red. 1979. Before Speech. Cambridge: Cambridge University Press.

Opis rozdziału w książce pod redakcją:

Nazwisko, I(nicjał imienia). rok. Tytuł rozdziału: strony. W: I. Nazwisko, red. Tytuł książki: strony. Miejsce wydania: Wydawnictwo: strony.

Przykład zapisu:

Jankiewicz, A. 1990. O emocjach inaczej. W: P. Kowalski, red. Emocje i motywacje: 234-300. Warszawa: Wydawnictwo XYZ: 288-290

Opis artykułu w czasopiśmie:

Nazwisko, I. rok. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr): strony.

Przykłady zapisu:

a)      Nowak, K. 1998. Zazdrość w relacjach partnerskich. Czasopismo Psychologiczne, 41(2): 143-159.

b)      Kowalska, A. i in. (w druku). Internet w przedszkolu. Dziecko dziś, 45(4): 153-189.

Opis artykułu w Internecie:

Nazwisko, I. rok. Tytuł artykułu. Źródło: http://www.nazwastrony.pl, data dostępu.

Przykład:

Knittel, K. 2007. Wokół Free Improvisation. Źródło: www.sme.amuz.krakow.pl, 08.06.2010.

 

IV. Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp.:

Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp. powinny być kolejno ponumerowane w całym tekście. Ich tytuły należy umieszczać nad tabelą itp., natomiast informacje o źródle ? pod nią.

Przykładowa tabela:

 

Tabela 4: Płeć i liczba uczestników  w poszczególnych warunkach badania

(źródło: Kowalski i in. 2010: 27)

 Tabele, rysunki, fotografie, schematy itp. powinny zostać dostarczone jako osobne pliki. Natomiast w samym tekście należy oznaczyć miejsca, w których będą one umieszczone.


W razie pytań i wątpliwości prosimy pisać na adres:   b i u r o @ a v a n t . e d u . p l

Recenzenci czasopisma AVANT dysponują nieobligatoryjnymi formularzami oceny recenzenckiej:
standardowymi
do tekstów o charakterze wprowadzeń
do recenzji książkowych

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.