Złóż manuskrypt

Drodzy Państwo,

nasze czasopismo korzysta z platformy Open Journal System, która zapewnia sprawniejszą, zautomatyzowaną obsługę procesu przygotowania tekstów do publikacji oraz metadanych dla baz naukowych. W związku z tym bardzo prosimy o skorzystanie z tego systemu, który ułatwi obu stronom współpracę.

1. Prosimy o zarejestrowanie się jako autor/ka:
http://avant.edu.pl/ojs/index.php/avant/user/register

2. Następnie o skorzystanie z formularza zgłaszania manuskryptu:
http://avant.edu.pl/ojs/index.php/avant/author/submit/1
(w razie problemów prosimy o zajrzenie do przygotowanej przez nas instrukcji)

3. W przypadku tekstów zamawianych/pokonferencyjnych prosimy o wpisanie informacji o tym w rubryce komentarza dla redaktora.

4. W przypadku tekstów niezamawianych prosimy o przygotowanie listu motywacyjnego (tzw. cover letter), w którym autor/ka przekonuje, dlaczego proponowany manuskrypt powinien zostać opublikowany w naszym czasopiśmie.

5. Naszym aktualnie obowiązującym systemem przypisów i bibliografii jest APA. Ponieważ jesteśmy w przejściowym okresie wdrażania tego systemu, prosimy nie martwić się o ewentualne niezgodności, zostaną one poprawione przez redakcję. W bibliografii należy podać numery DOI artykułów, które mają taki numer.

6. Jeśli tekst ma więcej niż jednego autorów/ek, wówczas tylko osoba korespondująca wprowadza manuskrypt, podając w stosownych rubrykach dane pozostałych osób.

7. Jeżeli przesyłacie Państwo wersję manuskryptu już po recenzjach i poprawkach, prosimy o wpisanie w rubryce komentarza dla redaktora: ‘Wersja poprawiona’ (stosownie do uwag recenzenckich) lub ‘Wersja końcowa’ (zaakceptowana wersja po korekcie językowej) oraz dopisanie WP lub WK do tytułu manuskryptu.

8. Jeśli tekst jest polskojęzyczny, to tytuł, abstrakt i słowa kluczowe powinny być dwujęzyczne (pl i ang). Dotyczy to również recenzji książkowych.

9. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy biuro @ avant.edu.pl

Redakcja

ZASADY WSPÓŁPRACY

 I. Informacje ogólne

1. Redakcja czasopisma AVANT przyjmuje prace z zakresu wskazanego w zakładce Profil. Mile widziane są prace zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej. Nie mogą zawierać autorskich danych personalnych. Manuskrypty przyjmowane są wyłącznie w poprawnych językowo wersjach. Zaangażowany przez redakcję native speaker nie poprawia, a jedynie sprawdza jakość językową tekstów anglojęzycznych.

2. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną (procedura opisana wyżej).

3. Redakcja potwierdza otrzymanie manuskryptu oraz jego zdatność do recenzji. Proces recenzowania pracy zwykle trwa do trzech miesięcy (dotyczy tekstów zamawianych). Uzyskane pisemne recenzje przekazywane są autorowi.

II. Opłaty za publikację

W czasopiśmie AVANT nie ma żadnych opłat za publikację artykułu.

III. Wymagania dotyczące autorstwa prac

Nadsyłane prace powinny być oryginalne, nigdzie dotąd niepublikowane, a także nie mogą być równocześnie przekazane do oceny i publikacji w innych czasopismach. Bezwzględnie należy dostarczyć prawdziwe i pełne informacje co do ich autorstwa i współautorstwa. Przekazując tekst do oceny i publikacji, autor/ka deklaruje brak konfliktu interesów w odniesieniu do nich. W przypadku odwołania się do badań własnych redakcja zwróci się z prośbą o oświadczenie informujące o źródłach finansowania tych badań. Etyka publikacji w naszym czasopiśmie opiera się głównie na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

IV. Procedura recenzowania

1. Nadesłany tekst zostaje przekazany do oceny co najmniej dwóm niezależnym recenzentom. Kopie tekstu, pozbawione autorskich danych personalnych, zostają przekazane recenzentom do dwustronnie anonimowej recenzji (double-blind peer-review) zgodnej z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Recenzenci oceniają prace mieszczące się w ich kompetencjach naukowych. Wybierani są spoza redakcji, Rady Naukowej, wydawnictwa oraz miejsca afiliacji autorów. Recenzenci pisemnie potwierdzają brak konfliktu interesów. Praca obcojęzyczna przekazywana jest co najmniej jednemu zagranicznemu recenzentowi afiliowanemu w kraju innym niż autor/ka tej pracy.

3. Recenzje mają formę pisemną. Poza szczegółową oceną zawierają jednoznaczny wniosek dopuszczający tekst do publikacji – wraz z ewentualnymi sugestiami poprawek – lub odrzucający go.

V. Pozostałe informacje dotyczące współpracy

1. Jeśli autor/ka pragnie wykorzystać w swojej publikacji materiały będące cudzą własnością (takie jak fotografie czy grafiki), powinien uzyskać na to zgodę od właścicieli tych praw.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian korektorskich. Ostateczna, przygotowana do wydania wersja tekstu przesyłana jest autorowi/ce.

3. Autorzy tekstów ostatecznie zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o odesłanie wersji poprawionych wraz z oświadczeniem licencyjnym. Prawa do tekstów pozostają przy autorach. Domyślną licencją dla publikacji w czasopiśmie AVANT jest CC BY-NC-ND 3.0 – poza wyjątkami, o których zdecydowano inaczej.

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

I. Uwagi ogólne

1. AVANT publikuje następujące rodzaje recenzowanych tekstów:
* Recenzje książek (od 1 500 do 5 000 słów; zob. także informacje dla recenzentów książek).
* Mini-przeglądy (od 2 000 do 4 000 słów; minimalnie 20 pozycji bibliograficznych).
* Analizy i przeglądy pełnej długości (od 6 000 do 20 000 słów; dla przeglądów: minimalnie 50 pozycji bibliograficznych).
* Opinie, komentarze i dyskusje (od 1 000 do 7 000 słów).
* Artykuły oryginalne zgodne z profilem czasopisma (od 3 000 do 12 000 słów)
Sugerowana długość tekstów nie obejmuje bibliografii.

2. Manuskrypt powinien składać się z następujących elementów (w jednym piku):
A. Strony tytułowej, zawierającej: tytuł artykułu; nagłówek (skrót tytułu); pełne dane o autorstwie: imię i nazwisko, afiliacja i adres mailowy; krótkie noty biograficzne (do 100 słów); ORCID iD (jeśli dotyczy); informacje o finansowaniu (jeśli dotyczy).
B. Dokument główny (pozbawiony danych autorskich), zawierający: listę słów kluczowych (minimum pięć); streszczenie (do 300 słów); tekst główny artykułu; numerowane tytuły sekcji (jeśli dotyczy); informacje o tym, gdzie powinny pojawić się ryciny lub tabele (na przykład [wstawić rysunek 1.]); bibliografię.
Manuskrypt należy przesłać w pliku o formacie .doc, .docx lub .odt.

3. Pliki pomocnicze:
A. List motywacyjny (nie dotyczy tekstów zamawianych).
B. Ilustracje, tabele itp. (możliwe rozszerzenia: .png, .jpg, .tiff, .gif, .bmp; minimalna rozdzielczość: 300 dpi).

II. Przypisy, cytaty i bibliografia
Zgodne ze standardem APA

Możliwość komentowania jest wyłączona.