Organizacja

Redaktorzy tematyczni
Łukasz Afeltowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica): nauki spoleczne
Krystyna Bielecka (Uniwersytet w Białymstoku): epistemologia, filozofia umysłu i kognitywistyka
Paweł Gładziejewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): kognitywistyka poznania społecznego
Witold Hensel (Uniwersytet w Białymstoku): teoria wiedzy
Aleksandra Kołtun (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): społeczne studia nad nauką, ekologia poznawcza
Tomasz Komendziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): badania interdyscyplinarne, enaktywizm, neurofenomenologia
Victor Loughlin (University of Antwerp): filozofia umysłu i kognitywistyka
Marek Pokropski (Uniwersytet Warszawski): fenomenologia, filozofia umysłu, kognitywistyka
Filip Stawski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego): filozofia psychiatrii, neurokognitywistyka
Georg Theiner (Villanova University): filozofia umysłu i kognitywistyka
Sekretarz redakcji
Marcin Łysiak (Projekt Avant)
Redaktorzy naczelni
Witold Wachowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – koordynator
Aleksandra Derra
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Przemysław Nowakowski
(Polska Akademia Nauk)

Rada Naukowa
Przewodniczący:
Włodzisław Duch
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Krzysztof Abriszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Maciej Błaszak (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski); Fred Cummins (University College Dublin); Tom Froese (Universidad Nacional Autónoma de México); Marek Kasperski (ThinkLab); Joel Krueger (University of Copenhagen); Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego); Jacek Malinowski (Polska Akademia Nauk; UMK); Sofia Miguens (University of Porto); Marcin Miłkowski (Polska Akademia Nauk); Jean-Luc Petit (Université de Strasbourg; College de France); Robert Poczobut (Uniwersytet w Białymstoku); Piotr Przybysz (Uniwersytet Adama Mickiewicza); Eleanor Rosch (University of California); Bartłomiej Świątczak (University of Science and Technology of China)

Współpracownicy
Janusz Matysiak (redaktor działu zgłoszeń); James Shanahan (redaktor językowy, native speaker);  Michael Timberlake (redaktor językowy, native speaker); Volha Saroka (asystentka redakcji)

Recenzenci – wykaz okresowy
Autor naszego logo (wszystkich wersji)
Antoni Domański (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Wydawcy
Projet Avant (stowarzyszenie rejestrowe, nr KRS 0000914339)
Indeksowanie i ewaluacja
AVANT znajduje się w następujących bazach i rejestrach naukowych: Scopus (Elsevier), Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)The Directory of Open Access Journals (DOAJ)Index Copernicus Journals Master List (do 2017)Central and Eastern European Online Library (CEEOL, do 2022)The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)EBSCO Publishing, PhilPapers, Academic Journals DatabaseThe ZDB databaseEZB LibraryWZB LibraryHBZ LibraryJURN DirectoryWorldCat CatalogNEOS CatalogueBibliotece Wirtualnej Nauki BazHumAdvanced Science Indexbazie ARIANTA, Polskim Indeksie Filozoficznym, a także w rejestrach akademickich i lokalnych. Czasopismo znajduje się też na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czasopismo „AVANT: Pismo awangardy filozoficzno naukowej” zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod numerem: Pr 17724.
ISSN: 2082-6710
Kontakt
dla autorów: biuro @ avant.edu.pl
dla instytucji:  avant @ avant.edu.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.