Czy człowiek jest prostą konstrukcją i czy gender nam zagraża?

Recenzja książki Medyczne, bioetyczne, psychosocjologiczne i prawne aspekty tożsamości płci

Avant, Vol. XI, No. 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.28
publikowane na licencji CC BY-NC-ND 3.0

Piotr Sieńko
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
piotr.sienko93@gmail.com

Przyjęto 26 lutego 2020; zaakceptowano 15 czerwca 2020; opublikowano Online First 21 września 2020   Pełny tekst

Abstrakt: Niniejszy artykuł recenzyjny dotyczy pracy zbiorowej Medyczne, bioetyczne, psychosocjologiczne i prawne aspekty tożsamości płci napisanej pod redakcją Władysława Sinkiewicza i Rafała Grabowskiego. Autorzy i autorki rozdziałów stawiają pojęcie „gender” w centrum swych rozważań i to ono staje się podstawą sporu, dociekań i formułowania pytań. Zdecydowaną zaletą pracy wykonanej przez redakcję jest fakt, iż zaproszono do współpracy osoby prezentujące różnorodne obszary badań: lekarzy, socjologów, psycholożkę czy prawniczkę. Niestety, autorki i autorzy często prezentują prywatne światopoglądy, stanowiska w sprawach kulturowych czy obyczajowych, które nie są poparte wynikami badań. Takie podejście do szczególnego obszaru tematycznego, jakim jest gender studies, powoduje, że przynajmniej część rozdziałów można posądzić o ideologiczną manipulację i formę manifestu społeczno-politycznego.

Słowa kluczowe: gender; nauka; edukacja seksualna; metodologia; ideologia


Is human a simple design and is gender threatening us? Review of Medical, bioethical, psychosociological and legal aspects of gender identity

Abstract: The text is a review of the collective work Medical, bioethical, psychosociological and legal aspects of gender identity edited by Władysław Sinkiewicz and Rafał Grabowski. Authors of articles put the concept of “gender” at the heart of their considerations, and it becomes the basis of disputes, inquiries and questions. The overwhelming advantage of the work done by the editors is the fact that people presenting various areas of research were invited to cooperate – doctors, sociologists, a psychologist or a lawyer. Unfortunately, the authors often present private views of the world, approaches to cultural or moral matters, which are not supported by the results of research. This approach to gender studies makes at least some of the articles ideologically manipulative and take the form of a socio-political manifesto.

Keywords: gender; science; sex education; methodology; ideology


References

Bieńkowska E., Mazowiecka L. (red.). (2016). Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wolters Kluwer. Źródło: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/konwencja-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-przemocy-wobec-kobiet-i-587735041 (25.02.2020).
Datta. N. (2018). RESTORING ORDER THE NATURAL. The religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction. Brussels: European Parlamentary Forum. Źródło: https://www.epfweb.org/publications (25.02.2020).
de Beauvoir, S. (2014). Druga płeć. (G. Mycielska i M. Leśniewska, tłum.). Warszawa, Polska: Wydawnictwo Czarna Owca.
Dora. M. (2013). Lepiej nie mówić. O edukacji seksualnej w Polsce. Przegląd Pedagogiczny, 2, 101-107.
Do you know what LGBTQ+ stands for? (2018). PinkNews – Gay news, reviews and comment from the world’s most read lesbian, gay, bisexual, and trans news service. Źródło: https://www.pinknews.co.uk/2018/03/15/what-is-lgbtq-what-does-the-plus-stand-for-and-is-anyone-left-out/ (25.02.2020).
Duda. M. (2016). Dogmat płci. Polska wojna z gender. Gdańsk: Katedra Wydawnictwo Naukowe.
Federici. S. (2017). Kapitał a płeć. (J. Krzeski, A. Piekarska tłum.). Praktyka Teoretyczna, 3(25), 196-212.
https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.7
Gober G. (2015). Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet w Radiu i Telewizji Równość płci i sprawiedliwość społeczna w mediach publicznych w Polsce, Źródło: https://www.iawrt.org/projects/2017/gender-equality-and-social-justice-public-media (25.02.2020).
Heywood, A. (2007). Ideologie polityczne. (D. Stasiak, N. Orłowska, M. Habura, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Humm, M. (1993). Słownik teorii feminizmu. (J. Mikos, tłum.). Warszawa: Semper.
Imacka. J. Bulsa. M. (2012). Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży jako czynnik zwiększający ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Hygeia Public Health, 47(3), 272-276.
Jawłowska. A. (1975). Drogi kontrkultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Karkowska. D. (2006). Analiza uwarunkowań opieki okołoporodowej w Polsce prawo do opieki zdrowotnej, prawo do wsparcia ze strony osoby najbliższej i poszanowania intymności kobiety rodzącej, Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku, Źródło: https://www.rodzicpoludzku.pl/publikacje/biblioteka-fundacji.html?start=10 (25.02.2020).
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz.U. 2015 poz. 961.
Kopaliński, W. (2000). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Świat Książki.
Kowalczyk. I. (2002). Ciało i władza: polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
Kowalczyk. I. (2014). Akt. W M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Szczuka, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowska, E. Serafin, A. Wróbel (red.), Encyklopedia gender. Płeć w kulturze (s. 30-32), Warszawa: Czarna Owca.
Pawłowska, M.M. (2013). Kobiece i męskie mózgi czyli neuroseksizm w akcji i jego społeczne konsekwencje, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Piątek. T. (2017). Ordo Iuris i brazylijska sekta. Kim są obrońcy życia od samego poczęcia. Gazeta Wyborcza, Źródło: https://wyborcza.pl/7,75968,21554217,ordo-iuris-i-brazylijska-sekta-kim-sa-obroncy-zycia-od-samego.html (25.02.2020).
Skład Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Źródło: https://www.bil.org.pl/komisje/komisja-bioetyczna.html (25.02.2020).
Ślęczka, K. (1999). Feminizm : ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Wrocław: Książnica.
Świder M., Winiewski. M. (2017). Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. RAPORT ZA LATA 2015-2016. Warszawa: Kampania Przeciwko Homofobii.
Trojanowska. P. (2014). Seksualizacja dzieci i młodzieży – przyczyny, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdziałania Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(13), 55-78.
Warat. M. (2016). For the sake of family and religion – nationalist-religious discourse on the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Studia Humanistyczne AGH, 3(15), 105-121.
https://doi.org/10.7494/human.2016.15.3.105
Wawrzyniak, J. (red.). (2007). Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy. Łódź: Wydawnictwo WSHE, 58-61.
Wodzik, J. (2011). Krótka historia macierzyństwa w ujęciu feministycznym. Analiza i Egzystencja, 16, 91-104.
Zacharenko. E. (2017). Reproductive rights as a social justice issue in the EU, The Future of the European Union Feminist Perspectives from East-Central Europe, Budapest: Friedrich-Ebert-Stiftung. Źródło: https://www.fes.de/bibliothek/ (25.02.2020).
Zastępowski, P. i Grabowska, M. (2010). Stereotypy płci a kontrola zachowań agresywnych w okresie wczesnej dorosłości. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, 5, 123-142.
Zatwarnicka-Madura. B. (2016). Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym. Marketing i Zarządzanie, 4(45), 413-421.
https://doi.org/10.18276/miz.2016.45-37


Czasopismo „Avant” – zadanie finansowane w ramach umowy 711/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Możliwość komentowania została wyłączona.