Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku

Avant, wol. X, nr 3/2019, doi: 10.26913/avant.2020.03.03
publikowane na licencji CC BY-NC-ND 3.0

Rosi Braidotti

Przełożyła Aleksandra Derra

Publikacja Online First: 31 grudnia 2019   Pełny tekst

W artykule poniższym przyjmuję stanowisko afirmatywne i przedstawiam kartografię punktów przecięcia między feminizmem a znajdującym się w trudnym położeniu humanizmem po człowieku, przekonując do czterech tez. Po pierwsze do tego, że feminizm nie jest humanizmem; po drugie, że Anthropos nie zajmuje już centralnego miejsca, podobnie jak bios, a w rezultacie, że po trzecie, pozaludzkie życie zoe stało się w tej chwili zasadą rządzącą. Wreszcie, co niemniej ważne, zastanawiam się, jak opisywane zmiany perspektyw wpływają na teorie i praktyki feministyczne, przekonując do czwartej tezy, że seksualność jest siłą ponad płcią, poza płcią i [następującą] po płci.

Słowa kluczowe: feminizm; postfeminizm, płeć; seksualność; humanizm; posthumanizm; antropocentryzm; postantropocentryzm; bios; zoe


Bibliografia

Alaimo, S. (2013). Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self. Bloomington: Indiana University Press.
Alaimo, S., Hekman, S. (2008). Material Feminism. Bloomington: Indiana University Press.
Balibar, E. (2004). We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship. Princeton, N. J. : Princeton University Press.
Balsamo, A. (1996). Technologies of Gendered Body: Reading Cyborg Woman. Durham, N. C.: Duke University Press.
Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. Signs, 28 (3), 801-831 [wyd. pol. (2013). Posthumanistyczna Performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie. W: A. Gajewska (red.). Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Tłum. J. Bednarek. (323-358). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie].
https://doi.org/10.1086/345321
Barad, K. (2007). Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham, N. C.: Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822388128
Bauman, Z. (2004). Europe: An Unfinished Adventure. Cambridge: Polity Press [wyd. pol. (2005). Europa: niedokończona przygoda. Tłum. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie].
Beck, U. (1999). World Risk Society. Cambridge: Polity Press [wyd. pol. (2007). Społeczeństwo światowego ryzyka: w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012].
Beck, U. (2007). The Cosmopolitan Condition: Why Methodological Nationalism Fails. Theory, Culture, and Society, 24 (7/8), 286-290.
https://doi.org/10.1177/02632764070240072505
Beer, G. (1983). Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot, and Nineteenth Century Fiction. London: Routledge and Kegan Paul.
Bennett, J. (2010). Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham, N. C.: Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822391623
Bostrom, N. (2005). A History of Transhuman Thought. Journal of Evolution and Technology, 14 (1), 1-25.
Boutang, Y. M. (2012). Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity Press.
Brah, A. (1996). Cartographies of Diaspora-Contesting Identities. New York: Routledge.
Braidotti, R. (1991). Patterns of Dissonance. Cambridge: Polity Press
Braidotti, R. (1994). Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. 1st edition. New York: Columbia University Press [wyd. pol. (2009). Pod-mioty nomadyczne: ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Tłum. A. Derra. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne].
Braidotti, R. (2002). Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming. London: Polity.
Braidotti, R. (2006). Transpositions. On Nomadic Ethics. London: Polity.
Braidotti, R. (2008). In Spite of the Times: The Postsecular Turn in Feminism. Theory, Culture, and Society, 25 (6), 1-24.
https://doi.org/10.1177/0263276408095542
Braidotti, R. (2011a). Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, 2nd edition. New York: Columbia University Press.
Braidotti, R. (2011b). Nomadic Theory: The Portable Rosi Braidotti. New York: Columbia Univer-sity Press.
Braidotti, R. (2013). The Posthuman, Cambridge: Polity Press [wyd. pol. (2014). Po człowieku. Tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN]
Bryld, M., Lykke, N. (2000). Cosmodoplhins: Feminist Cultural Studies of Technology, Animals, and the Sacred. London: Zed Books.
Bukatman, S. (1993). Terminal Identity: The Virtual Subject in Post-Mortem science Fiction. Durham, N. C.: Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822379287
Butler, J. (1991). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge [wyd. pol. (2008). Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości. Tłum. K. Krasuska. War-szawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej].
Caroll, J. (2004). Literary Darwinism: Evolution, Human Nature, and Literature. London: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203505274
Césaire, A. (1950). Discurse sur le colonialisme. Paris: Réclame [wyd. pol. (1950). Rozprawa z kolonializmem. Tłum. Z. Jaremko-Żytyńska, Warszawa: Czytelnik].
Chakrabarty, D. (2009). The Climate of History: Four Theses. Critical Inquiry 35.
https://doi.org/10.1086/596640
Churchland, P. (2011). Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality. Princeton, N. J.: Princeton University Press [wyd. pol. (2013). Moralność mózgu: co neuronauka mówi o mo-ralności. Tłum M. Hohol, N. Marek. Kraków: Copernicus Center Press].
Cixous, H., Clément, C. (1986). The Newly Born Woman. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Clark. A. (1997). Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
https://doi.org/10.7551/mitpress/1552.001.0001
Clark. A. (2003). Natural Born Cyborgs: Mind, Technology, and the Future of Human Intelligence. Oxford: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1177/106480460401200312
Clarke, B. (2008). Posthuman Metamorphosis: Narrative and Systems. New York: Fordham Uni-versity Press.
https://doi.org/10.5422/fordham/9780823228508.001.0001
Clough Tincento, P., Halley, P. (red.) (2007). The Affective Turn: Theorizing the Social. Durham, N. C. : Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822389606
Colebrook, C. (2014). Sex after Life. Ann Harbor, Mich.: Open Humanities Press.
Coole, D., Frost S. (red.). (2010). New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics. Duke Univeristy Press.
https://doi.org/10.1215/9780822392996
Cooper, M. (2008). Life as Surplus: Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era. Seattle: University of Washington Press.
Cornell, D. (2019). Exploring Ubuntu: Tentative Reflections. https://www.fehe.org/index.php?id=281 [15.12.2019].
Crenshaw, K. (1995). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. W: K. Crenshaw, N. Gotanda, G. Peller, K. Thomas (red.). Critical Race Theory. New York: New Press.
Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. Orlando, Fla.: Harcourt [wyd. pol. (2005). W poszukiwaniu Spinozy: radość, smutek i czujący mózg. Tłum. J. Szczepański. Poznań: Rebis].
DeLanda, M. (2006). A New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity. London: Continuum.
Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition. New York: Columbia University Press [wyd. pol. (1997). Różnica i powtórzenie. Tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa: Wydawnictwo KR].
Deleuze, G., Guattari, F. (1977). Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia. Vol 1. New York: Viking Press. [wyd. pol. (2017). Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia. Tłum. T. Kaszubski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej].
Deleuze, G., Guattari, F. (1987). A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia. Minneap-olis: University of Minnesota Press. [wyd. pol. (2015). Tysiąc plateau. Kapitalizm i schizofre-nia. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana].
Dolphijn R. Tuin, I. van der (red.) (2012). New Feminism Materialism. Interviews and Car-tographies. Ann Arbor: Open Humanities Press.
https://doi.org/10.3998/ohp.11515701.0001.001
Eisenstein, Z. (1998). Global Obscenities: Patriarchy, Capitalism, and the Lure of Cyberfantasy. New York: New York University Press.
Esposito, R. (2008). Bios: Biopolitics and Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Fanon, F. (1967). Black Skin, White Masks. New York: Grove Press.
Firestone, S. (1970). The Dialectic of Sex. New York: Bantam Books.
Foucault, M. (1970). The Order of Things: An Archeology of Humans Sciences. New York: Pan-theon Books [wyd. pol. (2006). Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych. Tłum T. Komendant, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria].
Foucault, M. (2003). Society Must be Defended. New York: Picador [wyd. pol. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w College de France. Tłum. M. Kowalska. Warszawa: KR].
Franklin, S. (2007). Dolly Mixtures. Durham, N. C. : Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822389651
Franklin, S., Lury C., Stacey, J. (2000). Global Nature, Global Culture. London: Sage.
https://doi.org/10.4135/9781446219768.n7
Fraser, M., Kember S., Lury, C. (2006). Inventive Life: Approaches to the New Vitalism. London: Sage.
https://doi.org/10.1177/0263276405048431
Fuller, M. (2005). Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technoculture. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Giffney, N., Hird M. (red.) (2008). Queering the Non/Human. London: Ashgate.
Gilroy, P. (2000). Against Race: Imagining Political Culture beyond The Color Line. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Glissant, É. (1997). Poetics of Relation. Ann Arbor: University of Michigan Press.
https://doi.org/10.3998/mpub.10257
Grosz, E. (2004). The Nick of Time. Durham, N. C. : Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822386032
Grosz, E. (2011). Becoming Undone: Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art. Durham, N. C. : Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822394433
Grosz. E. (2001). A Thousand Tiny Sexes: Feminism and Rhizomatics. W: G. Genosko (red.). Deleuze and Guattari: Critical Assessments of Leading Philosophers (s. 1440-1463). London: Routledge.
Guattari, F. (1995). Chaosmosis. A Ethico-Aesthetic Paradigm. Sydney: Power.
Guattari, F. (2000). The Three Ecologies. Athlone Press.
Halberstam, J. (2012). Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal. Boston: Beacon Press.
Halberstam, J., Livingston, E. (red.) (1995). Posthuman Bodies. Bloomington: Indiana University Press.
Haraway D. (1997). Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_ Meets_OncoMouse™. Feminism and Technoscience. New York, London: Routledge.
Haraway, D. (1985). Manifesto for cyborgs: Science, technology and socialist-feminism in the 80s. Socialist Review, 80, 65-108 [wyd. pol. (2003). Manifest cyborgów: nauka, technologia i femi-nizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych. Tłum. S. Królak, E. Majewska. Przegląd Filozoficzno-Literacki, 1 (3), 49-87.]
Haraway, D. (1988). Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14 (3), 575-599 [wyd. pol. (2014). Wiedza usytuowana: problem z nauką w feminizmie a przywilej przyjęcia częściowej, niepełnej perspektywy. W: E. Bińczyk, A. Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. (103-139). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK].
https://doi.org/10.2307/3178066
Haraway, D. (1990). Simians, Cyborgs, and Women. London: Free Association Press.
Haraway, D. (1992). The promises of monsters: A regenerative politics for inappropriate/d others. W: L. Grossberg, C. Nelson, P. A. Treichler (red.). Cultural Studies. (295-337). London: Routledge.
Haraway, D. (2003). The Companion Species Manifesto. Dogs, People, and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press [wyd. pol. (2013). Manifest gatunków stowarzyszonych. W: A. Gajewska (red.). Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Tłum. J. Bednarek. (241-260). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie].
Haraway, D. (2014). Anthropocene, Capitalocene, Chtulucene: Staying with the Trouble, AURA (Arhus University Research on the Anthropocene), blog: http://anthropocene.au.dk, 9 maja 2014.
Harding, S. (1991). Whose Science? Whose Knowledge?. Ithaca, N. Y.: Cornel University Press.
Harding, S. (1993). The “Racial” Economy of Science. Bloomington: Indiana University Press.
Hardt, M., Negri, A. (2000). Empire. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
https://doi.org/10.2307/j.ctvjnrw54
Hartsock, N. (1987). The feminist standpoint: Developing the ground for a specifically feminist historical materialism. W: S. Harding (red.). Feminism and Methodology. Social Science Issues. (s. 157-181). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Hayles, K. (1999). How We became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago: University of Chicago Press.
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226321394.001.0001
Hayward, E. (2008). More Lessons from a Starfish: Prefixial Flesh and Transspeciated Selves. Women’s Studies Quarterly, 36 (3/4), 64-85.
https://doi.org/10.1353/wsq.0.0099
Hayward, E. (2012). Sensational Jellyfish: Aquarium Affects and the Matter of Immersion. Differ-ences, 23 (3), 161-196.
https://doi.org/10.1215/10407391-1892925
Herbrechter S. (2013). Posthumanism: A Critical Analysis. London: Bloomsbury Academic.
Hill Collins, P. (1991). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. New York: Routledge.
https://doi.org/10.1086/229850
Hird, M., Roberts C. (2011). Introduction: Feminism Theorises the Nonhuman. Feminist Theory, 12 (2), 109-117.
https://doi.org/10.1177/1464700111404365
hooks, b. (1981). Ain’t I a Woman. Boston: South End Press.
Hörl, E. (2013). A Thousand Ecologies: The Process of Cyberneticization and General Ecology. W: D. Diederichsen, A. Franke (red.). The Whole Earth: California and Disappearance of the Outside. (121-130). Berlin: Sternberg Press.
Huggan, G., Tiffin, H. (2015). Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment. New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315768342
Irigaray, L. (1985a). Speculum of the Other Woman. Ithaca, N. Y.: Cornel University Press.
Irigaray, L. (1985b). This Sex Which Is Not One. Ithaca, N. Y.: Cornel University Press [wyd. pol. (2010). Ta płeć (jedną) płcią niebędąca. Tłum. S. Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersyte-tu Jagiellońskiego ].
Irigaray, L. (1994). Equal to Whom. W: N. Schor, E. Weed (red.). The Essential Difference. Bloom-ington: Indiana University Press.
Kelly, J. (1979). The Double Edge Vision of Feminist Theory. Feminist Studies. 5 (1), 216-227.
https://doi.org/10.2307/3177556
Kember, S. (2011). No Humans Allowed? The Alien in/as Feminist Theory. Feminist Theory. 12 (1), 183-199.
https://doi.org/10.1177/1464700111404756
Kirby, V. (2011). Quantum Anthropologies: Life at Large. Durham, N. C.: Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822394440
Klein, N. (2014). This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. New York: Simon and Schuster [wyd. pol. (2016). To zmienia wszystko: kapitalizm kontra klimat. Tłum. H. Jankow-ska, K. Makaruk. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza].
Kristeva, J. (1991). Strangers to Ourselves. New York: Columbia University Press.
Livingston J., Puar, J. (2011). Interspecies. Social Text. 29 (1), 3-14.
https://doi.org/10.1215/01642472-1210237
Lloyd, G. (1984). The Man of Reason. ‘Male’ & ‘Female’ in Western Philosophy. London: Me-thuen.
Lloyd, G. (1994). Part of Nature: Self-knowledge in Spinoza’s Ethics. Ithaca, N. Y.: Cornel Uni-versity Press.
Lloyd, G. (1996). Spinoza and the Ethics. London: Routledge.
Lury, C., Parisi, L., Terranova, T. (2012). Introduction: The Becoming Topological of Culture. Theory, Culture, and Society, 29 (4-5), 3-35.
https://doi.org/10.1177/0263276412454552
Lyotard, J. F. (1989). The Inhuman: Reflections on Time. Oxford: Blackwell.
Mac Cormack, P. (2014). The Animal Catalyst. London: Bloomsbury.
MacCormack, P. (2008). Cinesexualities. London: Ashgate.
MacCormack, P. (2012). Posthuman Ethics. London: Ashgate.
Macherey, P. (2011). Hegel or Spinoza. Minneapolis: University of Minnesota Press.
https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816677405.001.0001
Mackenzie, A. (2002). Transductions: Bodies and Machines at Speed. New York: Continuum.
MacPherson, C. B. (1962). The Theory of Possessive Individualism. Oxford: Oxford University Press.
Malabou, C. (2011). Changing Difference. Cambridge: Polity Press.
Margulis, L. Sagan, D. (1995). What is Life. Berkeley: University of California Press.
Marks, J. (1998). Gilles Deleuze: Vitalism and Multiplicity. London: Pluto Press.
Massumi, B. (1998). Requiem for Our Prospective Dead (Toward a Participatory Critique of Capi-talist Power). W: E. Kaufman, K. J. Heller (red.). Deleuze and Guattari: New Mappings in Poli-tics, Philosophy and Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Maturana, H., Varela. F. (1972). Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Dor-drecht, Netherlands: D. Reidel.
https://doi.org/10.1016/0010-0277(72)90047-9
Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Cultures, 15 (91), 11-40.
https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11
McNeil. M. (2007). Feminist Cultural Studies of Science and Technology. London: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203938324
Mies, M., Shiva V. (1993). Ecofeminism. London: Zed Books.
Morin, E. (1987). Penser l’Europe. Paris: Gallimard.
Nayar, P. K. (2013). Posthumanism. Cambridge: Polity Press.
Nixon, R. (2011). Slow, Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge., Mass.: Har-vard University Press.
https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061194
Papadopoulos, D. (2010). Insurgent Posthumanism. Ephemera: Theory and Politics in Organiza-tion, 10 (2), 134-151.
Parikka, J. (2010). Insect Media: An Archaeology of Animals and Technology. Minneapolis: Uni-versity of Minnesota Press.
https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816667390.001.0001
Parisi, L. (2004). Abstract Sex: Philosophy, Bio-technology, and the Mutation of Desire. London: Continuum Press.
Passerini, L. (red.) (1998). Identità culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni. Firenze: La Nuova Italia.
Patton, P. (2011). Deleuze and the Political. London: Routledge.
Pearson, K. A. (1999). Germinal Life: The Difference and Repetition of Deleuze. London: Routledge.
Plumwood, V. (1993). Feminism and the Mastery of Nature. London: Routledge.
Plumwood, V. (2003). Environmental Culture. London: Routledge.
Ponzanesi, S., Leurs, K. (2014). On Digital Crossing in Europe. Crossings: Journal of Migration and Culture, 5 (1), 3-22.
https://doi.org/10.1386/cjmc.5.1.3_1
Protevi, J. (2009). Political Affect. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Protevi, J. (2013). Life War Earth. Minneapolis: University of Minnesota Press.
https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816681013.001.0001
Puar, J. (2007). Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham, N. C.: Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822390442
Rabinow, P. (2003). Anthropos Today: Reflections on Modern Equipment. Princeton, N. J. : Princeton University Press.
Rich, A. (1997). Rich, Blood and Poetry. London: Virago Press.
Rich, A. (2001). Arts of the Possible: Essays and Conversations. New York: W. W. Norton.
Roets, G., Braidotti, R. (2012). Nomadology and Subjectivity: Deleuze and Critical Disability Stud-ies. W: D. Goodley, B. Hughes, L. Davis (red.). Disability and Social Theory: New Develop-ments and Directions. (161-178). New York: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137023001_10
Rose, H., Rose, S. (red.) (2000). Alas Poor Darwin: Arguments Against Evolutionary Psychology. London: Vintage.
Rose, N. (2007). The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-first Century. Princeton, N. J. : Princeton University Press.
https://doi.org/10.1515/9781400827503
Said, E. (1978). Orientalism. Harmondsworth, U. K.: Penguin Books [wyd. pol. (1991). Oriental-izm. Tłum. W. Kalinowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy].
Said, E. (2004). Humanism and Democratic Criticism. New York: Columbia University Press.
Sassen, S. (2014). Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
https://doi.org/10.4159/9780674369818
Shiva, V. (1993). Monocultures of Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology. London: Zed Books.
Shiva, V. (1997). Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge. Boston: South End Press.
Smelik, A., Lykke, N. (red.) (2008). Bits of Life: Feminism and the Intersection of Media, Biosci-ence, and Technology. Seattle: University of Washington Press.
Snow, C. P. (1998). The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University Press [wyd. pol. (1999). Dwie kultury. Tłum. T. Baszniak. Warszawa: Prószyński i S-ka ].
Spivak, G. (1999). A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
https://doi.org/10.2307/j.ctvjsf541
Stengers, I. (1997). Power and Invention: Situating Science. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Ware, V. (1992). Beyond the Pale: White Women, Racism, and History. London: Verso.
Wolfe, C. (2010). What is Posthumanism, Minneapolis: University of Minnesota Press.


Czasopismo „Avant” – zadanie finansowane w ramach umowy 711/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Możliwość komentowania została wyłączona.